fbpx

Wrześniowe wieści Rady Kościoła

Wydrukuj Email

Warsztaty KEKS, spotkanie w sprawie misji Franklina Grahama, posiedzenie Aliansu Ewangelicznego, rozpoczęcie roku akademickiego w WBST oraz wizyta w Ełku

11 września, poniedziałek – spotkanie robocze z przedstawicielami Billy Graham Evangelistic Association, Hansem Mannegrenem i Natanaelem Sobotką. Tematem spotkania i rozmów było planowane na 13 kwietnia 2024 r. w TAURON Arena Kraków wydarzenie ewangelizacyjne z udziałem ewangelisty Franklina Grahama – bogciekochatour.pl To wielkie wydarzenie, w czasie którego wielu ludzi usłyszy Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Módlmy się o organizatorów, wolontariuszy, misjonarzy, muzyków, duszpasterzy i o usługę ewangelisty Franklina Grahama. Spotkajmy się, aby głosić Ewangelię i modlić się o przebudzenie w naszym kraju.

12-15 wrześniaWarsztaty Kaznodziejstwa Ekspozycyjnego z Sean i Jenn Martin. Brat Sean od kilku lat w naszym kraju prowadzi zajęcia (warsztaty) dla kaznodziejów, które nazywamy KEKS, tzn. Kaznodziejstwo Ekspozycyjne. Chodzi głównie o umiejętność korzystania z zasad hermeneutyki i homiletyki zarówno w pracy nad tekstem biblijnym, jak i w czasie głoszenia kazań na podstawie tekstu biblijnego. Sean jest przedstawicielem WordPartners – misji, która właśnie propaguje i uczy wspomnianych zasad. W naszym kościele program ten jest jednym z ważniejszych projektów dotyczących biblijnego nauczania i obejmuje swoim zasięgiem regiony Północny, Zachodni i Południowy. Łącznie kształci się tam ponad 60 kaznodziejów. Okres szkoleniowy trwa 4 lata. Od 13 do 15 września miało miejsce spotkanie z polską grupą liderów, którzy w zeszłym roku ukończyli szkolenie i teraz prowadzą KEKS we wspomnianych regionach. Przez te trzy dni wspólnie pracowaliśmy nad tekstem biblijnym, utrwalając sobie poszczególne etapy i zasady nauczania. Módlmy się o wszystkich głoszących Ewangelię, by byli w tym wierni i wyraziści. Módlmy się o prowadzących warsztaty braci i o kaznodziejów, którzy chcą być wierni Słowu. Niech przez naszą wspólną służbę czynienia Chrystusa znanym, wielu członków naszych rodzin, sąsiadów i mieszkańców naszych miejscowości wyzna Jezusa Panem i Zbawicielem.

W dniach 19-20 września odbyło posiedzenie Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP. Przez dwa dni mieliśmy robocze spotkanie Zarządu Polskiego Aliansu Ewangelicznego, gdzie jednym z omawianych tematów był projekt Konferencji AE, która ma się odbyć 8 listopada 2023 roku. Temat to: „Jak radzić sobie z presją i wypaleniem?" – zajęcia dla pastorów i przywódców. W drugim dniu obrad odbyło się spotkanie z Connie Duarte i Janem Wesselem – sekretarzami European Evangelical Alliance. To ważne robocze spotkanie przybliżyło nam szerszą perspektywę działań misyjnych i prospołecznych ewangelicznych kościołów w Europie i zachęciło do bliższej i lepszej współpracy. Boże błogosław ten nasz, jak mówimy, stary kontynent! Niech nasze kraje przebudzą się do zrozumienia na nowo tej starej prawdy, że BEZ BOGA ANI DO PROGA! Wzbudź Panie mężczyzn i kobiety w naszych krajach, którzy będą składać wyraźne świadectwo o Tobie, o Twojej miłości, miłosierdziu i o Twojej sprawiedliwości. Boże, zmiłuj się nad nami!

W sobotę 23 września w Radości odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego w WBST w Warszawie. Tego samego dnia od rana rozpoczęły się rownież pierwsze zajęcia pierwszego, drugiego i trzeciego rocznika studiów licencjackich oraz zajęcia w kilku instytutach, łącznie z Polsko-Ukraińskim Instytutem Biblijnym. To wielka radość widzieć tak wiele osób, które chcą rozwijać się w zakresie biblistyki, teologii, katechetyki, poradnictwa itd. Tak duża liczba studentów to dobry prognostyk dla kościoła na najbliższe lata. Zadowolony z każdego studenta, chyba najbardziej jestem wdzięczny Bogu za studentów pierwszego rocznika nowego instytutu – Instytutu Studiów Pastoralnych. Potrzebujemy pastorów i liderów w ewangelicznych kościołach. Wierzymy, że powołaliśmy Instytut Pastoralny do życia z Bożej inspiracji i oto stało się: Pierwszy rocznik rozpoczął swoje zajęcia! Modlę się o każdego studenta, o każdego brata i siostrę. Bądźcie wierni, zdobywajcie jak najwięcej wiedzy, bierzcie z doświadczenia i mądrości wykładowców i wykorzystajcie ten rok studiów na WBST! W trakcie uroczystego nabożeństwa inauguracyjnego miałem przywilej wygłosić kilka słów do kadry nauczycielskiej, jak i do studentów. Moim przywilejem było również podziękowanie Rektorowi, dr. Włodzimierzowi Tasakowi, za jego dotychczasową pięcioletnią służbę. Wszyscy zebrani pobłogosławiliśmy Go do dalszej służby przewodzenia Seminarium w kolejnej kadencji. Modlitwę poprowadził prezb. Krystian Ber.

Włodku, Bracie dziękuję Bogu za Ciebie, za Twoją służbę, za Twoje serce i za Twoją wytrwałość. Niech Cię Bóg używa przez kolejne lata i błogosławi dla dobra Bożego królestwa i dla dobra Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Niech wielu studentów, którzy zdecydowali się studiować w naszej uczelni, pogłębi swój związek z Chrystusem, pogłębi rozumienie Słowa Bożego i przez podjęcie właściwej służby, niech wprowadzi to wszystko w praktykę. Módlmy się o Seminarium, o kadrę, o Rektora, a także wspierajmy i ofiarujmy na cel kształcenia biblistów, wykładowców, misjonarzy, pastorów czy liderów różnych służb. Modlimy się także o służbę WBST w Tanzanii, której przewodzi dr Mateusz Wichary.

Zaraz po uroczystościach i wykładach w Radości udałem się w odwiedziny do KChB w Ełku i pastora prezb. Grzegorza Gawrycha. Na niedzielnym (24 września) porannym nabożeństwie przy wypełnionej sali mogłem z radością zwiastować Ewangelię o Jezusie Chrystusie i zachęcać zebranych do wyrazistego chrześcijańskiego życia, do propagowania w swoich domach i środowiskach Bożych zasad i praw objawionych nam w Ewangelii Chrystusa. Żyjemy w czasach wielkich wyzwań dla chrześcijan. To nic nowego. Apostoł Paweł pisał o tym już wiele, wiele lat temu do Tymoteusza. (2Tm 3). Na przekór trendom, modom i wszechobecnej moralnej „wolności” trwajmy w jedności z Chrystusem i głośmy Jego Słowo, zarówno naszym życiem, jak i werbalnym świadectwem. Ucieszony wspólną społecznością z wierzącymi w Zborze w Ełku dziękowałem Bogu za to miasto i za nadzieję, że dzięki świadectwu tych wierzących wielu jeszcze wyzna Go jako swojego Zbawiciela i Pana, o co się modlę. To był niewątpliwie syty i pełen wysiłku weekend.

Modlę się o nasz kraj, o nasz Kościół, o każdego z Was Bracia i Siostry, byśmy wytrwale maszerowali w marszu wiary i nigdy się nie zatrzymali ani nie zwolnili. Niech Wam, Waszym rodzinom, Zborom i Wspólnotom Wszechmocny Bóg obficie błogosławi.

- prezb. Marek Glodek