fbpx

Projekt "Ośrodek przyjazny ludziom"

I. Tytuł zadania: OŚRODEK PRZYJAZNY LUDZIOM

1. Źródło dofinansowania: RPO WM 2014-2020
2. Koszt całkowity: 722 181,35 zł
3. Wysokość dotacji: 574 842,28 zł
4. Wysokość wkładu własnego: 147 339,07 zł
5. Okres realizacji: 01.01.2016 - 30.06.2018 r.


Cel projektu :

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Rekolekcyjno - Administracyjnego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP przy. ul. Szczytnowskiej 35-39 w Warszawie poprzez jego termomodernizację. Powyższy cel jest zgodny z celem głównym IV Osi Priorytetowej RPO - WM – „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną „ jakim jest: zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz celu szczegółowego określonego w Działaniu 4.2 „Efektywność energetyczna” polegającego na zwiększeniu efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.


Cel szczegółowy 1: poprawa wydajności źródeł ciepła przez montaż kotłów gazowych kondensacyjnych w budynku KChB w RP.

Cel szczegółowy 2: ograniczenie utraty ciepła z budynku KChB w RP poprzez termoizolację ścian zewnętrznych i stropów oraz wymianę okien i drzwi.


Realizacja projektu będzie polegała na wykonaniu głębokiej termomodernizacji budynku rekolekcyjno - administracyjnego, w tym m.in: izolacja ścian zewnętrznych warstwą styropianu, ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, wymiana drzwi i okien z montażem nawiewników, modernizacja instalacji c.w.u. zgodnie z projektem.