fbpx

Czy chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga?

Zamachy terrorystyczne w dniu 11 września w USA sprawiły, że niesłychanie wzrosło zainteresowanie sprawami religijnymi, a zwłaszcza islamem. W mediach czy w internetowych dyskusjach pojawiają się różne głosy, od takich, które całkowicie potępiają islam i wszystkich muzułmanów, po takie, które głoszą, że islam jest religią pokoju i miłości, a muzułmanie wierzą w tego samego Boga, co chrześcijanie.

Jak jest naprawdę? Spróbowałem porównać niektóre fragmenty Biblii i Koranu dotyczące Boga, Jego objawienia się ludziom, drogi zbawienia, Jezusa Chrystusa - Jego narodzin, śmierci i zmartwychwstania. Nie chcę być w swojej ocenie autorytatywny, ale zachęcam do refleksji nad tym tematem, którego nie wyczerpałem. Studiując go korzystałem z różnych angielskich opracować na temat islamu (Cytaty z Koranu tłumaczyłem z angielskiego tekstu Koranu z 1935 roku):

1. Objawienie

Według chrześcijaństwa Bóg objawiał się na przestrzeni tysięcy lat, począwszy od Adama, poprzez wielu proroków, którzy zapowiadali przyjście Zbawiciela. Ich proroctwa spełniły się w osobie Jezusa Chrystusa. Ostatnia księga Biblii powstała pod koniec pierwszego wieku po Chrystusie.

Według tradycji islamskiej Mahomet, który żył około 600 lat po Chrystusie, otrzymał za pośrednictwem archanioła Gabriela (tego samego, który zwiastował Marii) różne objawienia, które ostatecznie zostały spisane w Koranie.

Według islamu Bóg objawia się przez Stary i Nowy Testament, ale ostatecznym objawieniem się Boga jest Koran, który jednocześnie unieważnia przesłanie Biblii.

Według islamu obecna treść Biblii została celowo zafałszowana przez Żydów, a historia śmierci i zmartwychwstania Jezusa została wymyślona przez chrześcijan.

Mahomet, który był analfabetą (Sura 7:156), miał kontakt z Żydami oraz chrześcijanami, od których poznawał ze słyszenia historie biblijne Starego i Nowego Testamentu.

2. Bóg jest jeden

Zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie wierzą, że jest tylko jeden Bóg, Stwórca wszechświata. Chrześcijanie wierzą, że Bóg objawił się w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Muzułmanie wierzą, że Allach jest jedynym Bogiem. Odrzucają przy tym chrześcijańskie pojęcie Trójcy, a tym samym odrzucają Ducha Świętego jako Boga, oraz boskość Jezusa Chrystusa. Na podstawie tego, co Mahomet słyszał o Bogu chrześcijan, doszedł do wniosku, że Trójca to Ojciec, Maria i Jezus. Odrzucił tę koncepcję. Sformułował własne wyznanie wiary, że Allach jest jedynym Bogiem. Służy ono jako islamski probierz prawdy.

Według islamu pojęcie Trójcy oznacza, że jest trzech bogów, a to jest nieprzebaczalnym bluźnierstwem wobec Allacha.

3. Jezus Chrystus

Muzułmanie wierzą, że Jezus narodził się z Marii Dziewicy, jednakże odrzucają poczęcie z Ducha Świętego. Uważają, że Allach "stworzył" Jezusa w łonie Marii mocą swego słowa.

Wierzą w cuda, dokonywane przez Jezusa, przypisują mu inne, jak np. to, że ulepił ptaszka z gliny, a następnie, kiedy na niego dmuchnął, on odleciał (Sura 3:49). Miał to być znak dla Izraela, że został do nich posłany.

4. Bóg jako Ojciec

Według Biblii Jezus przyszedł, aby objawić nam Ojca; nauczył nas modlić się - Ojcze nasz. Wyznawcy Chrystusa są w Biblii nazwani dziećmi Bożymi. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga (J 1:12-13).

Jezus w islamie nie jest Synem Bożym, gdyż Allach nie może mieć syna. W islamie Allach nie jest Ojcem dla swoich wyznawców.

Allach ani nie był zrodzony, ani nie rodzi dzieci. Jest to bardzo ważna zasada islamu. O tych, którzy uważają, że Jezus jest Synem Bożym, Koran pisze następująco:

Sura 9:30,31

"Żydzi nazywają Uzaira (Ezdrasza), synem Allacha, a chrześcijanie nazywają Chrystusa Synem Allacha. Takie są wypowiedzi ich ust; (W tym) naśladują to, co mówili od dawna niewierni. Niech przekleństwo Allacha będzie nad nimi: Jakże są oni odwiedzeni od Prawdy!

Ustanawiają swoich kapłanów i pustelników, aby byli ich panami w poniżaniu Allacha i (traktują jako swego Pana) Chrystusa, syna Marii; Mimo tego, że rozkazano im czcić tylko Jedynego Boga: Nie ma innego Boga oprócz Niego. Uwielbienie i chwała niech będzie mu dana: (Daleki On jest) od tego, aby miał mieć partnerów, których oni wiążą (z Nim)".

Tak więc ci, którzy wyznają, że Jezus jest Synem Bożym, mają być przeklęci przez Allacha.

5. Śmierć, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa

Koran odrzuca ukrzyżowanie, a tym samym śmierć Chrystusa na krzyżu. Według Koranu nastąpiło coś takiego, że Żydom "wydawało" się, iż ukrzyżowali Jezusa, podczas gdy Allach zabrał Go do nieba.

Koran, Sura 4:157-158

"Że mówili oni (z chlubą): Zabiliśmy Chrystusa, syna Marii, Apostoła Allacha. - Ale oni go nie zabili, ani go nie ukrzyżowali, ale nastąpiło coś, że im się tak wydawało, a ci, których to wyróżnia, są pełni wątpliwości, nie mają (pewnego) poznania, leczy tylko przypuszczenia, gdyż na pewno go nie zabili. Nie tak, gdyż Allach zabrał go do Siebie; a Allach jest wywyższony w Mocy, Mądrości..."

6. Ofiara za grzechy ludzi

Odrzucając śmierć Chrystusa na Krzyżu, islam odrzuca centralną prawdę Biblii, że Jezus Chrystus złożył ofiarę za grzechy człowieka i zmartwychwstał. Według Koranu Jezus został zabrany do Allacha i nie doświadczył ani śmierci na krzyżu, ani zmartwychwstania.

7. Jezus jako Zbawiciel

Bóg, w którego wierzą chrześcijanie, objawił się przez Jezusa Chrystusa, który według Biblii jest Zbawicielem świata. Piotr, jeden z apostołów pisał: I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni (Dz 4:12). Jeśli muzułmanie wierzyliby w "tego samego Boga", to musieliby zaakceptować, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. To, że traktują Jezusa jako "tylko" jednego z proroków, jest obdarciem Jezusa z chwały i roli, którą dał Mu Bóg Ojciec.

8. Życie wieczne

Wyznawcy Chrystusa mogą wiedzieć, że mają żywot wieczny: Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny (1 J 5:10-13).

Muzułmanin nie może mieć takiego przekonania, choćby się bardzo starał. Wszystko bowiem zależy od postanowienia Allacha, a to się dopiero okaże na sądzie ostatecznym.

Kobieta w islamie ma być zbawiona na podstawie zeznania swego męża przed Allachem, który zada mu trzy pytania: Czy była ci wierna? Czy była ci posłuszna? Czy była ci uległa?

Pewnymi zbawienia mogą być tylko ci, którzy zginęli w walce z niewiernymi. Tych czeka raj, a w nim 72 dziewice. I ta nauka jest wpajana tym, którzy mają stać się samobójcami w walce przeciw "niewiernym". Jeśli idzie o tych, którzy umierają śmiercią naturalną, to nawet Mahomet nie wie jeszcze, czy będzie zbawiony. Muzułmanie wierza w "stan przejściowy", tzw. barzach, gdzie dusze oczekują na dzień sądu.

9. Postawa wobec wrogów

Jezus dał taki nakaz, jeśli idzie o postawę wobec wrogów: Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? (Mt 5:43-46).

Koran proponuje inną postawę: nakazuje zabijać (dosłownie "zarzynać") tych, którzy odrzucają przesłanie Mahometa:

Sura 2:190-191

"Walcz w sprawie Allacha przeciwko tym, którzy walczą z tobą, ale nie przekraczaj pewnych granic; ponieważ Allach nie kocha tych, którzy te granice przekraczają. I zabijaj ich (dosłownie: zarzynaj ich) gdziekolwiek ich złapiesz, i odwracaj ich od tego, w czym oni odwrócili się od ciebie; gdyż wzburzenie (na nich) i uciskanie ich są gorsze od rzezi. Ale nie walcz z nimi przy świętym meczecie, chyba że oni (pierwsi) zaatakują ciebie; jeśli będą walczyć przeciwko tobie, zabij ich. Taka jest zapłata dla tych, którzy tłumią wiarę".

Sura 4:89

"Chcą oni, abyś porzucił Wiarę, tak samo jako oni, abyś stał się podobny do nich: Ale nie bierz sobie przyjaciół z ich grona, dopóki nie wejdą na drogę Allacha (bo zejście z niej jest zabronione). Jeśli jednak okażą się odstępcami, pochwyć ich i zabij ich gdziekolwiek ich znajdziesz; i (przede wszystkim) nie bierz sobie przyjaciół ani pomocników z ich grona".

Sura 9:5

"A kiedy przeminą miesiące [zabraniające walki], walcz i zabijaj pogan gdziekolwiek ich znajdziesz, i łap ich, oblegaj ich i czyhaj w na nich w każdej z możliwych zasadzek; jeśli się opamiętają i zaczną regularnie się modlić i praktykować jałmużnę, wtedy otwórz dla nich drogę: gdyż Allach jest Przebaczający i Najbardziej Miłosierny".

Przytoczone wersety są bardzo niewygodne zwłaszcza dla tych, którzy głoszą, że islam jest religią pokoju i miłości. W ich interpretacji dotyczą one przeszłości, kiedy islam był narażony na ataki ze strony pogan i dopuszczały one tylko wojnę obronną. Jednakże te same wersety w interpretacji fundamentalistów islamskich są nadal aktualne.

10. Ostatnia myśl: islam ma wiele odłamów, podobnie jak chrześcijaństwo

Wielu muzułmanów jest nieświadomych tego, czego uczy Koran, podobnie wielu "chrześcijan" nie ma pojęcia o treści i nauce Biblii. Wśród muzułmanów silny jest ruch fundamentamentalizmu islamskiego, polegający na pragnieniu ścisłego stosowania zasad religijnych w każdej dziedzinie życia publicznego i prywatnego. Dla fundamentalistów wojna o podporządkowanie świata Allachowi jest obowiązkiem religijnym. Jeśli zginą, czeka ich raj.

Wnioski:

Założenie, że chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga, jest błędne. Jedni i drudzy wierzą, że jest jeden Bóg, ale jeśli idzie o Jego charakter i sposób objawienia się ludziom, Jego cele, drogę zbawienia człowieka, to Bóg chrześcijan nie jest tożsamy z bogiem muzułmanów. Bóg Biblii, jeśli byłby też autorem Koranu, musiałby zaprzeczać samemu sobie.

Czy zatem jest dwóch: Bóg chrześcijan i bóg muzułmanów? Nie, jest tylko jeden Bóg, który objawił się przez Jezusa Chrystusa i przez Słowo Boże. Charakter i przesłanie Allacha nie jest tożsame z charakterem i przesłaniem Boga Biblii.

 

Powyższy tekst ukazał się w numerze 24 "Idźcie", biuletynu Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego. Publikacja za zgodą Wydawcy. Przepisał: Marcin Henrykowski.