fbpx

Uchwały Krajowej Konferencji Kościoła

 

Uchwała Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów RP z dnia 7 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 35 ust. l pkt 1 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami Krajowa Konferencja Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej uchwala co następuje:

Art. 1
Ustala się dodatkowy termin do zgłaszania przez Okręgi swoich przedstawicieli w Komisji Prawnej na dzień 30 października 2019 r.

Art. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów RP z dnia 7 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 35 pkt l ust. 1 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami Krajowa Konferencja Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej uchwala co następuje:

Art. 1
Zobowiązuje się Radę Kościoła do podjęcia działań w imieniu Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP na rzecz zmian w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a w szczególności do wypracowania nowej wizji tej instytucji, adekwatnej do aktualnej sytuacji oraz jasnego określenia zasad relacji z Kościołem Rzymskokatolickim.

Art. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów RP z dnia 18 maja 2018 r. o zmianie uchwały Międzykonferencyjnego Zjazdu Delegatów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r. – Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej  (Ochrona danych osobowych. Rejestry kościelne)

Art. 1

W uchwale Międzykonferencyjnego Zjazdu Delegatów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r. – Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej po artykule 58 dodaje się rozdział w brzmieniu: 

„VII A. Ochrona danych osobowych. Rejestry kościelne 

Art. 58 A 

1. Kościół przetwarza dane osobowe w związku z pełnionymi funkcjami wynikającymi z prawa wewnętrznego, korzystając przy tym z autonomii oraz niezależności gwarantowanej w szczególności przez art. 25 ust. 5 i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz przez Ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kościół jako całość oraz jego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne przestrzegają powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych niesprzecznych z prawem wewnętrznym Kościoła oraz jego doktryną objętymi konstytucyjnie gwarantowaną autonomią i niezależnością Kościoła.

3. Pojęcie „administrator” oznacza kościelną osobę prawną lub inną kościelną jednostkę organizacyjną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, powołaną zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Kościoła.

4. Przetwarzanie danych osobowych przez administratorów, w tym szczególnych kategorii danych osobowych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym dotyczących przekonań religijnych, jest niezbędne do realizacji celów i funkcji Kościoła wynikających z prawa wewnętrznego.

5. Kościół odnosi się z szacunkiem do prawa do prywatności członków Kościoła, osób znajdujących się we wspólnocie Kościoła i innych osób, których dane są przetwarzane, zapewniając im uprawnienia oraz procedury jego dochodzenia.

6. Ujawnianie danych osobowych podmiotom innym niż osoby prawne i pozostałe jednostki organizacyjne Kościoła wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Prawo do bycia zapomnianym nie obowiązuje w zakresie danych niezbędnych do realizowania celów i wykonywania funkcji Kościoła wynikających z prawa wewnętrznego, w tym danych zawartych w rejestrach kościelnych, jak również gdy przechowywanie takich danych wynika z przepisów prawa.

8. Organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych jest Inspektor Danych Osobowych. Inspektor Danych Osobowych powoływany jest przez Krajową Konferencję Kościoła na czteroletnią kadencję. Inspektor w zakresie wypełniania swoich zadań i wykonywania swoich uprawnień działa w sposób w pełni niezależny. W przypadku wakatu na stanowisku

Inspektora Danych Osobowych jego obowiązki do najbliższej Krajowej Konferencji Kościoła pełni osoba powołana przez Radę Kościoła.

9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do Inspektora Danych Osobowych jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Od rozstrzygnięcia Inspektora Danych Osobowych przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej Kościoła.

11. Rozstrzyganie w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w części objętej konstytucyjnymi gwarancjami autonomii i niezależności Kościoła nie podlega jurysdykcji innych organów niż Kościoła.

12. Szczegółowy regulamin ochrony danych osobowych uchwala Rada Kościoła.

 

Art. 58 B 

1. Kościelne osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne Kościoła prowadzą rejestry kościelne niezbędne do realizowania celów i wykonywania funkcji Kościoła wynikających z prawa wewnętrznego

2. Rejestrami kościelnymi są w szczególności: Rejestr Członków Zboru, Księga Małżeństw, Rejestr Pastorów Kościoła, Rejestr Delegatów na Krajową Konferencję Kościoła, Rejestry Delegatów na Konferencje Okręgów, Rejestry Cmentarne.

3. Wzory rejestrów kościelnych określa Rada Kościoła w drodze uchwały.”

 

Art. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


 

Uchwała Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów RP z dnia 19 maja 2018 r. o zapewnieniu WBST stabilności finansowej

Art. 1

Krajowa Konferencja Kościoła zleca Radzie Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP zapewnienie stałej, stabilnej sytuacji finansowej WBST.

Art. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 


 

Uchwała Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów RP z dnia 19 maja 2018 r. o wypracowaniu przez Radę Kościoła oraz Radę Seminarium jednomyślnego stanowiska w kwestii sposobu zarządzania budynkiem Seminarium

 

Art. 1

Krajowa Konferencja Kościoła zobowiązuje Radę Kościoła oraz Radę Seminarium do wypracowania jednomyślnego stanowiska w kwestii sposobu zarządzania budynkiem Seminarium.

Art. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 


Uchwała Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów RP z dnia 16 czerwca 2017 r. o powołaniu Komisji Prawnej

 

Na podstawie art. 35 pkt 1 ust. 1 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami, Krajowa Konferencja Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej uchwala, co następuje:

Art. 1.

Powołuje się Komisję Prawną, zwaną dalej „Komisją”.

Art. 2.

Powierza się Komisji:

 1. Przeprowadzenie audytu Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami oraz Regulaminu Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r, z późniejszymi zmianami, w szczególności w zakresie:
  1. spójności przepisów;
  2. spraw majątkowych.
 2. Przygotowanie i przekazanie Radzie Kościoła oraz Okręgom projektów uchwał zmieniających przepisy prawne Kościoła.

Art. 3.

 1. Komisja składa się z
  1. przedstawicieli Okręgów Kościoła wybieranych przez Konferencje Okręgów w liczbie nie większej niż dwóch przedstawicieli na jeden Okręg,
  2. nie więcej niż dwóch przedstawicieli wybranych przez Radę Kościoła.
 2. Okręgi zgłaszają swoich przedstawicieli w formie pisemnej, przesyłając Radzie Kościoła odpis protokołu Konferencji Okręgu dotyczącego wyboru, w nieprzekraczalnym terminie 30 października 2017 r. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje utratę przez Okręg prawa do posiadania swoich przedstawicieli w Komisji.
 3. Okręgi posiadające swoich przedstawicieli w Komisji mogą wycofać z niej swojego przedstawiciela i powołać innego.
 4. Koszt udziału w posiedzeniu każdego członka Komisji pokrywa delegujący – odpowiedni Okręg lub Rada Kościoła.

Art. 4.

Zobowiązuje się Radę Kościoła do zwołania pierwszego posiedzenia Komisji i nadania jej regulaminu do końca 2017r. niezależnie od liczby zgłoszonych przedstawicieli.

Art. 5

Uchyla się uchwałę Krajowej Konferencji Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2016 r. o powołaniu Komisji Prawnej.

Art. 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2016 r. - Stanowisko Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nauczania przez kobiety podczas nabożeństw.


Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami, Krajowa Konferencja Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej uchwala, co następuje:

Art. 1.

 1. Rozstrzyga się sprawę nauczania przez kobiety podczas nabożeństw.
 2. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, wyraża Stanowisko Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nauczania przez kobiety podczas nabożeństw, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z niem podjęcia.

Załącznik

do uchwały Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2016 r. - Stanowisko Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nauczania przez kobiety podczas nabożeństw

Stanowisko Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nauczania przez kobiety podczas nabożeństw

Poddając się zasadom Pisma Świętego obowiązującym wszystkich wierzących w Kościele, stwierdzamy, że:

 1. Odpowiedzialność mężczyzn za duchowe przywództwo w Kościele jest zgodna z zamysłem Głowy Kościoła - Pana Jezusa Chrystusa (1 Tym. 3,1-7; Tyt. 1,5-9) i słusznie wyrażona w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 48 ust. 2).
 2. Chrystus daje zarówno kobietom jak i mężczyznom różnorodne dary duchowe, które powinny być używane dla budowania Kościoła (1 Kor. 12,4-7, 11; Rzym. 12,4-6; Efez. 4,7; 1 P 4,10).
 3. Kobiety nie powinny przejmować przywódczej roli przeznaczonej dla mężczyzn w Kościele, w tym pełnić roli nauczyciela całego Zboru (1 Tym. 2,11-15; Tyt. 2,4-5).

W Chrystusie odnajdujemy równość kobiet i mężczyzn w ich godności oraz różnorodność w ich powołaniach i zadaniach (Rdz. 1,27; 1 Kor. 11,11-12; Gal. 3,28). 


Uchwała Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2016 r. - o powołaniu Komisji Prawnej

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami, Krajowa Konferencja Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "Krajową Konferencją Kościoła", uchwala, co następuje:

Art. 1.

 1. Krajowa Konferencja Kościoła zobowiązuje Rade Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej "Radą Kościoła", do powołania w terminie do dnia 30 września 2016 r. Komisji Prawnej, zwanej dalej "Komisja", której zadaniem będzie przeprowadzenie audytu Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami, oraz regulaminu Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami, w szczególności w zakresie:

1) poprawności i spójności przepisów;

2) istnienia procedur odwoławczych od uchwał organów Kościoła Chrześcijan Baptystów Rzeczypospolitej Polskiej - Kościoła jako całości, zwanego dalej "Kościołem jako całością";

3) spraw majątkowych.

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, Rada Kościoła uchwala Regulamin Komisji.

Art. 2.

 1. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Okręgów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Okręgami Kościoła", powołani przez Rady Okręgów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej - po jednym przedstawicielu z każdego Okręgu Kościoła.
 2. Koszty udziału przedstawicieli Okręgów Kościoła w pracach Komisji ponoszą właściwe Okręgi Kościoła.

Art. 3.

 1. Zobowiązuje się Radę Kościoła do wniesienia pod obrady Krajowej Konferencji Kościoła projektów uchwał Krajowej Konferencji Kościoła sformułowanych na podstawie wniosków przedłożonych przez Komisję.
 2. Projekty, o których mowa w ust. 1, wnosi się każdorazowo pod najbliższe obrady Krajowej Konferencji Kościoła następujące po przedłożeniu przez Komisję wniosków, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 4 Regulaminu Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami.

Art. 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.