fbpx

Uchwała RK o postępowaniu w sprawach ustanawiania Zborów Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP

 

Na podstawie art. 42 pkt 4 i 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami, Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Radą Kościoła”, uchwala, co następuje:

 

Art. 1.

Postanowienia niniejszej uchwały mają na celu realizację kompetencji, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 3 oraz w art. 24 ust. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami.

 

Art. 2.

  1. Zebranie założycielskie Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Zborem Kościoła”, odbywa się w obecności pełnomocnika Rady Kościoła przedstawiającego zasady funkcjonowania Zboru Kościoła w strukturach prawnych i ramach doktrynalnych Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Kościołem”.
  2. Członkowie założyciele Zboru Kościoła wyrażają na zebraniu założycielskim:

1)      wolę funkcjonowania Zboru Kościoła w strukturach prawnych (prawo wewnętrzne) i ramach doktrynalnych (wyznanie wiary) Kościoła,

2)      wolę przynależności Zboru Kościoła do konkretnego Okręgu Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Okręgiem Kościoła”

– poprzez sporządzenie Aktu Założycielskiego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  1. Pełnomocnik Rady Kościoła, o którym mowa w ust. 1, sporządza protokół zebrania założycielskiego Zboru Kościoła doręczając go Radzie Kościoła. Odpis protokołu doręcza się Radzie Okręgu Kościoła, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2.

 

Art. 3.

  1. Członkowie założyciele Zboru Kościoła zwracają się do Okręgu Kościoła, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2, z wnioskiem o podjęcie przez jego właściwy organ uchwały w przedmiocie wypowiedzenia się co do woli przynależności Zboru Kościoła do Okręgu Kościoła. Odpis Aktu Założycielskiego stanowi załącznik do wniosku.
  2. Rada Okręgu Kościoła, o którym mowa w art. 2. ust. 2 pkt 2, sporządza opinię o ustanowieniu Zboru Kościoła doręczając ją Radzie Kościoła.
  3. Właściwy organ Okręgu Kościoła, o którym mowa w ust. 1, podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w ust. 2. Odpis uchwały doręcza się członkom założycielom Zboru Kościoła oraz Radzie Kościoła.

 

Art. 4.

Nazwa Zboru Kościoła powinna zawierać wyrażenie ”Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów”.

 

Art. 5.

  1. Rada Kościoła podejmuje uchwałę o ustanowieniu Zboru Kościoła i wpisaniu go do Rejestru Kościelnych Osób Prawnych na wniosek członków założycieli Zboru Kościoła. Akt Założycielski stanowi załącznik do wniosku.
  2. Rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 1, Rada Kościoła zapoznaje się z opinią i uchwałą, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 2 i 3.
  3. Negatywne wypowiedzenie się przez właściwy organ Okręgu Kościoła, o którym mowa w art. 3 ust. 1, co do woli przynależności Zboru Kościoła do Okręgu Kościoła stanowi przeszkodę do podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.
  4. O utworzeniu Zboru Kościoła Rada Kościoła powiadamia niezwłocznie właściwego wojewodę.

 

Art. 6.

Traci moc uchwała Rady Kościoła z dnia 17 marca 2012 r. o postępowaniu w sprawach zakładania zborów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

-----

Załącznik do uchwały Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2015 r. o postępowaniu w sprawach ustanawiania Zborów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

 

 

My, niżej wskazani – członkowie założyciele Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów ……………………… (nazwa Zboru) w ………………… (siedziba Zboru), zwanego dalej „Zborem Kościoła”, wyrażamy wolę funkcjonowania Zboru Kościoła w strukturach prawnych (prawo wewnętrzne) i ramach doktrynalnych (wyznanie wiary) Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażamy jednocześnie wolę przynależności Zboru Kościoła do Okręgu ………………….

 

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Nr PESEL lub data urodzenia

Data chrztu wiary

Podpis

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… (miejscowość), dn. dd-mm-rr r.

  

 

Załącznik w formacie PDF do pobrania tutaj.