fbpx

Regulamin Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP

Rozdział 1

Przepis ogólny

 

Art. 1.

Regulamin niniejszy zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb postępowania w sprawie przygotowania, organizacji, przebiegu obrad i wyborów Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP zwanego dalej „Kościołem”.

 

Rozdział 2

Czynności przygotowawcze

 

Art. 2.

1. Rada Kościoła zwołuje Krajową Konferencję Kościoła zwaną dalej „Konferencją Kościoła” i zawiadamia Zbory i inne kościelne jednostki organizacyjne co najmniej na pół roku przed otwarciem Konferencji Kościoła.

2. W uzasadnionych przypadkach termin określony w ust. 1 może zostać odpowiednio skrócony.

3. Zwołując Krajową Konferencję Rada Kościoła jednocześnie powołuje Komitet Organizacyjny Krajowej Konferencji zwany dalej „Komitetem”.

Art. 3.

1. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

1) dwie osoby spośród członków Rady Kościoła,

2) jedna osoba wyznaczona przez Zbór miejsca obrad,

3) dwie osoby spośród członków Kościoła powołane przez Radę Kościoła.

2. Rada Kościoła wyznacza przewodniczącego Komitetu.

Art. 4.

1. Komitet ustala terminarz odbycia Konferencji Zborów, nadsyłania przez Zbory protokołów posiedzeń Konferencji Zboru, w czasie których w szczególności:

a) przeprowadza się wybory delegatów,

b) ustala się listę nie więcej niż 3 kandydatów na urząd Przewodniczącego Rady Kościoła,

c) ustala się listę nie więcej niż 10 kandydatów do Komisji Rewizyjnej Kościoła,

d) podaje wstępne propozycje uchwał i wniosków.

2. Komitet przypomina Zborom zasady, którymi powinny kierować się przy wyborze delegatów na Krajową Konferencję Kościoła oraz kandydatów na urząd Przewodniczącego Rady Kościoła i do Komisji Rewizyjnej Kościoła.

3. Komitet przypomina Okręgom o określonym w art. 27 ust. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła obowiązku zgłoszenia przedstawicieli w Radzie Kościoła nowej kadencji.

Art. 5.

1. Po zebraniu danych, o których mowa w artykule poprzedzającym, Komitet sporządza listę zbiorczą, na której umieszcza zgłoszonych przez Zbory kandydatów na urząd Przewodniczącego Rady Kościoła oraz listę zbiorczą kandydatów do Komisji Rewizyjnej Kościoła z podaniem ilości uzyskanych przez tych kandydatów wskazań wraz z oświadczeniami zgody na kandydowanie złożonymi na piśmie, a także listę delegatów oraz listę uczestników Konferencji Kościoła posiadających mandaty z urzędu.

2. Komitet bada, czy zgłoszone kandydatury oraz delegaci spełniają warunki określone przez Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła.

3. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 1 i 2 Komitet ustala listę kandydatów na urząd Przewodniczącego Rady Kościoła zgłoszonych przez Zbory, którzy uzyskali największą liczbę wskazań, lecz nie mniej niż 2 oraz listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej Kościoła złożoną z nie więcej niż 10 kandydatów zgłoszonych przez Zbory, którzy uzyskali największą liczbę wskazań.

Art. 6.

Rada Kościoła przedkłada propozycje co do:

a) składu Prezydium Konferencji Kościoła spośród jej uczestników z głosem stanowiącym,

b) składu Komisji Konferencji.

Art. 7.

Komitet Organizacyjny:

1) zapewnia uczestnikom Konferencji Kościoła godziwe warunki pracy, zakwaterowania i wyżywienia, możliwości wypoczynku w czasie przerw w obradach, a także pożyteczne spędzenie czasu wolnego,

2) zapewnia prawidłową obsługę Konferencji Kościoła przez środki publicznej informacji i własną służbę audiowizualną, organizuje zespół tłumaczy z języka polskiego na obce i odwrotnie,

3) zapewnia warunki dla właściwego przeprowadzenia tajnych wyborów.

Art. 8.

W czasie obrad Krajowej Konferencji Komitet wykonuje polecenia przewodniczącego obrad.

 

Rozdział 3

Krajowa Konferencja

 

Art. 9.

1. Rada Kościoła powiadamia Zbory i osoby nie będące delegatami, uprawnione z urzędu do udziału w Krajowej Konferencji z głosem stanowiącym o dokładnym terminie, miejscu i czasie jej trwania co najmniej na 30 dni naprzód.

2. W powiadomieniu określa się również drugi termin rozpoczęcia obrad co najmniej na 30 minut po upływie terminu, z zaznaczeniem, że uchwały podjęte w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę uczestników z głosem stanowiącym. Jednocześnie poucza się o obowiązkowym udziale delegatów i o konieczności pisemnego usprawiedliwienia nieobecności.

3. Do powiadomienia Zborów powinny być dołączone:

a) projekt porządku dziennego,

b) sprawozdanie Rady Kościoła za okres kadencji,

c) sprawozdania Komisji przy Radzie Kościoła,

d) projekty uchwał przedłożone przez Radę Kościoła,

e) lista kandydatów na urząd Przewodniczącego Rady Kościoła,

f) lista kandydatów do Komisji Rewizyjnej Kościoła,

g) projekty uchwał wnoszone w trybie Art. 29 ust. 4.

4. W terminie, o którym mowa w ust. 1 Rada Kościoła wysyła imienne zaproszenia dla gości Konferencji oraz zawiadamia o jej terminie osoby i instytucje wymienione w Art. 10 ust. 2.

Art. 10.

1. Prawo uczestniczenia w Krajowej Konferencji z głosem stanowiącym przysługuje osobom wskazanym w art. 36 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła.

2. W Krajowej Konferencji mogą uczestniczyć przedstawiciele władz państwowych, samorządu terytorialnego, Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz inne osoby, których udział Rada Kościoła uzna za wskazany.

Art. 11.

Krajową Konferencję poprzedza i kończy otwarte nabożeństwo.

Art. 12.

Listy obecności sporządza się dla uczestników z głosem stanowiącym oddzielnie na każdy dzień obrad.

Art. 13.

Krajową Konferencję otwiera Przewodniczący Rady Kościoła w obecności co najmniej połowy uprawnionych, którym przysługuje głos stanowiący i przewodniczy jej do chwili wyboru Przewodniczącego Krajowej Konferencji i jego dwóch zastępców.

Art. 14.

1. Przewodniczący Krajowej Konferencji i jego zastępcy stanowią Prezydium Konferencji Kościoła. Zastępcy mogą kierować obradami w porozumieniu z Przewodniczącym.

2. Wybór Prezydium odbywa się w głosowaniu jawnym.

3. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Rady Kościoła.

Art. 15.

Przewodniczący Konferencji Kościoła powołuje spośród członków Kościoła sekretariat w składzie 3-5 osobowym i wyznacza jego kierownika.

Art. 16.

1. Do zadań Przewodniczącego Konferencji Kościoła należy:

1) kierowanie i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem obrad,

2) prowadzenie listy dyskutantów w kolejności zgłoszeń,

3) udzielanie głosu,

4) wydawanie stosownych zaleceń porządkowych,

5) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,

6) wydawanie stosownych poleceń sekretariatowi i Komitetowi Organizacyjnemu,

7) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

2. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach formalnych przysługuje sprzeciw, który rozstrzyga Konferencja Kościoła.

Art. 17.

1. Do zadań sekretariatu należy:

1) prowadzenie protokołu obrad,

2) przyjmowanie projektów uchwał zgłaszanych przez uczestników z głosem stanowiącym oraz przez Okręgi i Zbory Kościoła,

3) ogłaszanie komunikatów odnośnie terminów i miejsca obrad Komisji.

2. Protokół z każdego dnia obrad oddzielnie przedstawia się Konferencji do zatwierdzenia. Zgłoszone zastrzeżenia rozstrzyga ostatecznie Prezydium Konferencji.

Art. 18.

1. Obrady są dostępne dla wszystkich członków Kościoła.

2. Za zgodą Konferencji Kościoła jej Przewodniczący może zarządzić tajność części obrad. W utajnionej części obrad uczestniczą wyłącznie osoby, którym przysługuje głos stanowiący.

Art. 19.

1. Krajowa Konferencja Kościoła obraduje na sesjach plenarnych, jeżeli porządek obrad nie przewiduje innego trybu obrad.

2. Jeżeli część obrad Konferencji Kościoła odbywa się w wyspecjalizowanych Komisjach, ich przewodniczący przedstawiają wyniki tych obrad na posiedzeniu plenarnym.

3. Porządek obrad powinien obejmować sprawy należące zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła do zadań Konferencji Kościoła, zwłaszcza te, które wymagają podjęcia uchwały.

4. Powinien on przewidywać:

1) otwarcie,

2) wybór Przewodniczącego Konferencji Kościoła i dwóch zastępców,

3) przyjęcie porządku obrad,

4) wybór Komisji – w szczególności:

a) Skrutacyjnej w składzie 3 osób. Kandydaci na urząd Przewodniczącego Rady Kościoła i do Komisji Rewizyjnej Kościoła nie mogą być członkami Komisji Skrutacyjnej,

b) Uchwał w składzie 5 osób,

5) sprawozdanie z działalności:

a) Rady Kościoła,

b) Komisji przy Radzie Kościoła,

6) dyskusję,

7) podjęcie uchwał,

8) prezentację przedstawicieli Okręgów w Radzie Kościoła,

9) wybory Przewodniczącego Rady Kościoła,

10) zamknięcie obrad.

5. Obrady Krajowej Konferencji Kościoła nie mającej charakteru wyborczego odbywają się według porządku odpowiadającego jej tematyce.

Art. 20.

1. Komisje Krajowej Konferencji Kościoła wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

2. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

3. Protokół Komisji przedstawia Konferencji jej przewodniczący.

Art. 21.

1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Konferencji Kościoła, istnienie quorum osób biorących udział z głosem stanowiącym, ważność mandatów oraz wypowiedzenie się w sprawie prawomocności obrad,

2) ogłaszanie kandydatów na urząd Przewodniczącego Rady Kościoła i Komisji Rewizyjnej Kościoła,

3) sporządzenie oficjalnych kart do głosowania, według zasad przewidzianych Regulaminem,

4) ustalenie wyników wyborów.

2. Do zadań Komisji Uchwał należy rozpatrywanie projektów uchwał i przygotowanie ich ostatecznych wersji do głosowania.

Art. 22.

1. We wszystkich sprawach poza wyborami Przewodniczącego Rady Kościoła i Komisji Rewizyjnej Kościoła głosowanie jest jawne, chyba że Konferencja Kościoła postanowi inaczej.

2. Rozstrzygnięcia Konferencji Kościoła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z wyłączeniem spraw określonych w Art. 39 ust. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła.

Art. 23.

1. Dyskusję otwiera Przewodniczący Konferencji Kościoła i kieruje nią z zachowaniem kolejności zgłoszeń.

2. Konferencja Kościoła może ustanowić ograniczenie czasu wystąpienia, ograniczyć dyskusję, zamknąć listę dyskutantów, a także rozszerzyć dyskusję o osoby, które wcześniej nie zgłosiły w niej udziału.

Art. 24.

Zabierający głos w dyskusji i w kwestiach formalnych przedstawia się i wskazuje Zbór, którego jest delegatem lub członkiem.

Art. 25.

1. Poza kolejnością udziela się głosu dla złożenia wyjaśnienia członkom Rady Kościoła.

2. Osobom wymienionym w Art. 10 ust. 2 Przewodniczący Konferencji Kościoła może udzielić głosu poza wszelką kolejnością.

Art. 26.

Przewodniczący obrad zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy zgłoszeń albo po podjęciu uchwały o zamknięciu dyskusji.

Art. 27.

1. Wnioski formalne i nagłe mogą być zgłaszane ustnie.

2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące:

1) ograniczenia dyskusji i zamknięcia listy dyskutantów,

2) sposobu prowadzenia obrad lub głosowania,

3) zmiany kolejności porządku obrad, wprowadzenie lub wyłączenie punktów porządku obrad,

4) wyłączenie formalnego załatwienia sprawy.

3. Wnioskami nagłymi są sprzeciwy od rozstrzygnięcia przewodniczącego.

Art. 28.

1. Dyskusja nad wnioskiem formalnym powinna być otwarta bezpośrednio po zgłoszeniu.

2. W dyskusji mogą wziąć udział dwie osoby, z których jedna wypowiada się za wnioskiem, a druga przeciwko.

3. Bezpośrednio po dyskusji przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie.

 

Rozdział 4

Postępowanie uchwałodawcze

 

Art. 29.

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje uczestnikom Krajowej Konferencji z głosem stanowiącym oraz Zborowi, Okręgowi Kościoła i Radzie Kościoła.

2. Projekty uchwał w sprawie Wyznania Wiary, Zasadniczego Prawa Wewnętrznego i Regulaminu Krajowej Konferencji Kościoła są wnoszone przez Zbór, Okręg albo Radę Kościoła.

3. Projekty uchwał w sprawach innych niż wymienione w ust. 2 są wnoszone przez co najmniej 5 uczestników Krajowej Konferencji z głosem stanowiącym podpisujących projekt lub przez Zbór, Okręg albo Radę Kościoła.

4. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 2, przesyła się do Rady Kościoła co najmniej na 60 dni przed rozpoczęciem obrad Konferencji Kościoła.

 

Art. 30.

Projekty uchwał wnosi się w formie pisemnej do sekretariatu Krajowej Konferencji, który w przypadku spełnienia przez projekty wymogów określonych w art. 29 powoduje ich doręczenie uczestnikom Konferencji.

Art. 31.

Rozpatrywanie projektów uchwał odbywa się w trzech czytaniach.

Art. 32.

1. Pierwsze czytanie projektów uchwał odbywa się na sesji plenarnej Krajowej Konferencji lub w Komisjach.

2. Pierwsze czytanie na sesji plenarnej Krajowej Konferencji przeprowadza się w odniesieniu do projektów uchwał w sprawach określonych w art. 29 ust. 2.

3. Pierwsze czytanie obejmuje uzasadnienie projektu przez przedstawiciela wnioskodawców oraz dyskusję.

4. Pierwsze czytanie kończy się skierowaniem projektu do Komisji Uchwał, chyba że w przypadku projektów, o których mowa w ust. 2 Krajowa Konferencja w związku ze zgłoszonym wnioskiem odrzuci projekt w całości.

Art. 33.

1. W posiedzeniu Komisji Uchwał poświęconym rozpatrzeniu projektu mają prawo wziąć udział bez prawa oddawania głosu uczestnicy Krajowej Konferencji spoza składu Komisji Uchwał.

2. Komisja Uchwał sporządza sprawozdanie o projekcie.

3. W sprawozdaniu Komisja Uchwał przedstawia wniosek o:

1) przyjęcie projektu bez poprawek,

2) przyjęcie projektu z określonymi poprawkami w formie tekstu jednolitego projektu,

3) odrzucenie projektu.

4. Wnioski i propozycje poprawek odrzucone przez Komisję Uchwał, po ich zgłoszeniu w formie pisemnej z podpisami co najmniej 5 uczestników Krajowej Konferencji z głosem stanowiącym zamieszcza się w sprawozdaniu w celu poddania ich głosowaniu na sesji plenarnej Krajowej Konferencji.

5. Sekretariat Krajowej Konferencji powoduje doręczenie sprawozdania Komisji Uchwał uczestnikom Konferencji.

Art. 34.

1. Drugie czytanie obejmuje:

1) przedstawienie na sesji plenarnej Krajowej Konferencji sprawozdania Komisji Uchwał, co czyni wybrany przez tę Komisję sprawozdawca,

2) przeprowadzenie dyskusji oraz

3) zgłaszanie poprawek i wniosków.

2. Poprawki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 zgłosić może grupa co najmniej 5 uczestników Krajowej Konferencji z głosem stanowiącym przedkładając je Prezydium Krajowej Konferencji na piśmie.

Art. 35.

1. W razie zgłoszenia w drugim czytaniu nowych poprawek i wniosków, Prezydium Krajowej Konferencji kieruje projekt ponownie do Komisji Uchwał.

2. Komisja po rozpatrzeniu zgłoszonych poprawek i wniosków przedkłada na sesji plenarnej Krajowej Konferencji dodatkowe sprawozdanie, w którym przedstawia wniosek o ich przyjęcie lub odrzucenie. Art. 33 ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 36.

Trzecie czytanie może się odbyć niezwłocznie, jeżeli w drugim czytaniu projekt nie został skierowany ponownie do Komisji Uchwał.

Art. 37.

Trzecie czytanie obejmuje:

1) przedstawienie dodatkowego sprawozdania Komisji Uchwał jeśli projekt został skierowany ponownie do tej Komisji,

2) głosowanie.

Art. 38.

Przewodniczący Krajowej Konferencji lub wyznaczony przez niego jego zastępca ustala porządek głosowania wniosków i poprawek.

Art. 39.

Prezydium Krajowej Konferencji może w każdym czasie skierować projekt do Komisji Uchwał w celu ponownego opracowania oraz zgłaszać poprawki do projektu.

Art. 40.

Krajowa Konferencja Kościoła w szczególnie uzasadnionych przypadkach może skrócić postępowanie z projektami uchwał.

Art. 41.

Członkowie Prezydium Krajowej Konferencji podpisują tekst przyjętej uchwały.

 

Rozdział 5

Wybory

 

Art. 42.

1. Kandydaci na urząd Przewodniczącego Rady Kościoła w kolejności alfabetycznej potwierdzają zgodę na kandydowanie i przedstawiają swoją koncepcję pełnienia urzędu.

2. W trybie ust. 1 zgodę wyrażają kandydaci do Komisji Rewizyjnej Kościoła.

Art. 43.

1. Przewodniczący obrad zarządza wybory i przypomina zasady określone w Art. 45.

2. Głosowanie odbywa się w miejscu obrad i w czasie zapowiedzianym we wcześniejszym komunikacie.

3. Akt wyboru jest poprzedzony modlitwą.

Art. 44.

1. Komisja Skrutacyjna przekazuje karty do głosowania każdemu uczestnikowi Konferencji z głosem stanowiącym.

2. Na karcie do głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej nazwiska osób, o których mowa w Art. 9 ust. 3 pkt e.

Art. 45.

1. W wyborach na urząd Przewodniczącego Rady Kościoła głosujący wybiera na karcie do głosowania nazwisko osoby na którą głosuje, stawiając przy nim znak „x”.

2. Karta zawierająca liczbę wybranych nazwisk większą niż jedno jest nieważna.

3. Dopisanie na karcie nazwiska albo nazwiska ze znakiem „x” nie unieważnia jej, jednak nie bierze się go pod uwagę przy obliczaniu głosów.

Art. 46.

1. Do wyborów Komisji Rewizyjnej Kościoła stosuje się postanowienia art. 45 ust. 1 i 3.

2. Karta do głosowania w wyborach Komisji Rewizyjnej Kościoła zawierająca liczbę wybranych nazwisk większą niż pięć jest nieważna.

Art. 47.

1. Komisja Skrutacyjna ustalając wyniki wyborów, porównuje liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania z liczbą osób biorących w nim udział, eliminuje głosy nieważne oraz oblicza liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i ogłasza wyniki wyborów.

2. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał najwięcej głosów, więcej jednak niż połowę oddanych głosów ważnych.

3. Zastępcami członków Komisji Rewizyjnej zostają dwie osoby z pośród zgłoszonych

kandydatów w kolejności wg ilości uzyskanych głosów.

Art. 48.

Nowo wybrany Przewodniczący Rady Kościoła oraz pozostali członkowie Rady Kościoła zostają uroczyście wprowadzeni w urząd w trakcie nabożeństwa dziękczynnego kończącego Krajową Konferencję Kościoła.

Art. 49.

Ukonstytuowanie się Rady Kościoła następuje niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Rady Kościoła.

 

Rozdział 6

Przepis końcowy

 

Art. 50.

1. Regulamin wchodzi w życie 1 grudnia 2006 r.

2. Wraz z wejściem w życie Regulaminu traci moc Regulamin w sprawie trybu przygotowania, zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru organów Kościoła – uchwała XXVII Krajowej Konferencji Kościoła z dnia 19 października 1991 r.

3. Regulamin został uchwalony dnia 1 października 2005 r. i zmieniony uchwałą Krajowej Konferencji Kościoła z dnia 10 maja 2007 r., uchwałą Krajowej Konferencji Kościoła z dnia 12 maja 2007 r. oraz uchwałą Krajowej Konferencji Kościoła z dnia 5 czerwca 2010 r.