fbpx

Ramowy Regulamin Zborowy

Ramowy Regulamin Zborowy – Uchwała Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów z dnia 28 kwietnia 2019 r.

 

Rozdział I – Członkostwo w Zborze

Art. 1.

1. Członkostwo w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Zborem”, nabywa się w drodze uchwały Konferencji Zboru przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 9 ust. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego.

2. W przypadku, gdy wniosek o członkostwo składa osoba będąca członkiem innego zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów lub innego kościoła ewangelicznego nabycie członkostwa może nastąpić w drodze uchwały Rady Zboru na podstawie zaświadczenia wystawionego przez zbór, do którego wnioskodawca należy.

3. Rada Zboru może ustalić dodatkowe warunki nabycia członkostwa w Zborze.

4. Członek Zboru zobowiązany jest służyć Zborowi swoimi darami duchowymi oraz wspierać go finansowo, a także poddać się jego duszpasterskiej opiece i dyscyplinie.

 

Art. 2.

Członkostwo w Zborze ustaje na skutek:

1) przeniesienia członkostwa do innego zboru,

2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Radzie Zboru,

3) uchwały Rady Zboru o skreśleniu z listy członków,

4) uchwały Konferencji Zboru o dyscyplinarnym wyłączeniu,

5) śmierci.

 

Art. 3.

1. Osoba przenosząca członkostwo do innego zboru składa wniosek do Pastora lub Rady Zboru o wydanie zaświadczenia potwierdzającego członkostwo w Zborze i wskazującego zbór, do którego zamierza się przenieść. Wykreślenie z listy członków Zboru następuje z dniem wydania wyżej wymienionego zaświadczenia.

2. Skreślenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 dokonuje się z powodu nieuzasadnionej nieobecności członka Zboru przez okres co najmniej 6 miesięcy. Przed podjęciem decyzji o skreśleniu Pastor lub Rada Zboru ma obowiązek podjąć próbę kontaktu duszpasterskiego.

3. Postępowanie dyscyplinarne prowadzi Rada Zboru w sytuacji trwania przez członka Zboru w grzechu, powodowania rozłamów w Zborze lub wyznawania doktryny niezgodnej z Wyznaniem Wiary Kościoła.

4. Po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego Rada Zboru podejmuje decyzję o jego umorzeniu w wypadku ustalenia bezpodstawności zarzutów lub stwierdzenia upamiętania. W innym przypadku Rada Zboru kieruje stosowny wniosek do Konferencji Zboru.

5. W toku postępowania dyscyplinarnego Rada Zboru może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Zboru w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach zawieszenie może być przedłużone do jednego roku. W takiej sytuacji Rada Zboru przedstawia uzasadnienie przedłużenia zawieszenia na piśmie.

6. Rada Zboru może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Zboru w prawach członka również na wniosek zainteresowanego w związku z jego długotrwałym wyjazdem lub w innych uzasadnionych okolicznościach.

 

Rozdział II – Konferencja Zboru

Art. 4.

1. Konferencję Zboru tworzą pełnoletni członkowie Zboru, z wyjątkiem osób zawieszonych w prawach członka.

2. Niepełnoletni członkowie Zboru mogą brać udział w obradach Konferencji Zboru za zgodą osoby przewodniczącej posiedzeniu Konferencji Zboru.

 

Art. 5.

Konferencja Zboru jest właściwa do podejmowania decyzji określonych w art. 16. Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, a ponadto w szczególności do:

1) powoływania komisji kontrolujących działalność finansową Zboru,

2) wybierania delegatów do Konferencji Okręgu,

3) przyjmowania sprawozdań rocznych Rady Zboru oraz Pierwszego Pastora Zboru.

 

Art. 6.

1. Rada Zboru przedstawia członkom Zboru w trybie zwyczajowo przyjętym zawiadomienie o zwołaniu Konferencji Zboru najpóźniej na 10 dni przed datą otwarcia obrad Konferencji. Zawiadomienie zawiera projekt porządku obrad Konferencji.

2. W przypadku braku Rady Zboru Konferencję Zboru zwołuje i prowadzi pełnomocnik Rady Okręgu, do którego należy Zbór albo członek Rady Kościoła.

3. Osobom, których dotyczą wnioski personalne objęte porządkiem obrad zawiadomienie doręcza się na piśmie w terminie określonym w ust. 1.

4. W przypadku postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec członka Zboru zainteresowany może uczestniczyć w części obrad dotyczących tego postępowania wyłącznie za zgodą Konferencji Zboru.

 

Art. 7.

Jedna z Konferencji Zboru w roku posiada charakter sprawozdawczy. Przedmiotem jej obrad jest przede wszystkim roczne pisemne sprawozdanie Rady Zboru i Pierwszego Pastora Zboru.

 

Art. 8.

1. Konferencji Zboru przewodniczy Przewodniczący Rady Zboru lub inna osoba wybrana przez Konferencję Zboru.

2. Obrady Konferencji Zboru są protokołowane. Protokół obrad przyjmuje się nie później niż podczas obrad Konferencji następujących po obradach protokołowanych.

 

Rozdział III – Rada Zboru

Art. 9.

1. Konferencja Zboru ustala liczebność Rady Zboru z uwzględnieniem art. 20 ust. 1 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego.

2. Przed wyborem Rady Zboru Konferencja Zboru określa kwalifikacje kandydatów zgodne z przyjętym przez Zbór charakterem Rady Zboru.

3. Kadencja Rady Zboru trwa 3 lata. Konferencja Zboru może uchwalić inną długość następnej kadencji Rady Zboru w ramach wyznaczonych przez art. 21 ust. 1 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego.

4. Kadencja Rady Zboru liczy się od dnia jej wyboru i kończy z chwilą wybrania nowej Rady Zboru.

5. Ustępująca Rada Zboru zwołuje Konferencję Zboru w celu wyboru Rady Zboru nowej kadencji nie później niż 3 miesiące po terminie określonym w ust. 3.

 

Art. 10.

Rada Zboru jest właściwa do podejmowania decyzji określonych w art. 19 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, a ponadto w szczególności do:

1) powoływania i odwoływania Wikariuszy,

2) podpisywania umów wokacji z duchownymi Zboru i ustalania wysokości ich uposażeń,

3) ustalania podległości służbowej duchownych nieordynowanych,

4) zatrudniania i zwalniania pracowników Zboru nie będących duchownymi Zboru,

5) tworzenia, przekształcania i znoszenia placówek i agend Zboru, nadawania im regulaminów oraz powoływania i odwoływania ich przewodniczących,

6) decydowania o częstotliwości i sposobie sprawowania obrzędów kościelnych, w tym Chrztu Wiary i Wieczerzy Pańskiej,

7) ustalania zasad przyjmowania przez Pastora oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w ramach wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego,

8) prowadzenia Rejestru Członków Zboru, Rejestru Podopiecznych, Księgi Małżeństw, Księgi Protokołów Zborowych, Rejestrów Cmentarnych oraz przechowywania dokumentacji Zboru.

 

Art. 11.

1. Posiedzenia Rady Zboru odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale.

2. Posiedzenia Rady Zboru są protokołowane. Protokół obrad jest zatwierdzany przez Radę Zboru.

 

Art. 12.

Do zadań Przewodniczącego Rady Zboru należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Rady Zboru,

2) dbanie o przestrzeganie w działalności Zboru procedur przewidzianych Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła i Regulaminem Zboru,

3) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zborowej.

 

Art. 13.

1. Członkostwo w Radzie Zboru ustaje w sytuacjach wymienionych w art. 2 niniejszego Regulaminu oraz w przypadku zawieszenia w prawach członka Zboru.

2. W przypadku postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec członka Rady Zboru zainteresowany może uczestniczyć w części posiedzenia Rady Zboru dotyczącej tego postępowania wyłącznie za zgodą Rady Zboru.

3. W sytuacji opisanej w ust. 1 przeprowadza się wybory uzupełniające do Rady Zboru.

 

Rozdział IV – Duchowni Zboru

Art. 14.

Duchownymi Zboru są Pastorzy, Diakoni, Misjonarze i Wikariusze. Duchowni Zboru powinni spełniać kryteria opisane odpowiednio w art. 47 ust. 2 i art. 48 ust. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego.

  

Art. 15.

1. Pierwszego Pastora, Pastorów Seniorów oraz Pastorów Pomocniczych powołuje i odwołuje Konferencja Zboru zgodnie z art. 48 ust. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego.

2. Jeśli Zbór ma Pierwszego Pastora, Pastorów Pomocniczych powołuje się na jego wniosek.

3. Służba pastora nie jest kadencyjna. Zbór może też powołać pastora na czas określony.

4. Powołanie do pełnienia funkcji Pierwszego Pastora Zboru wymaga większości ¾ głosów przy obecności co najmniej 51% ogólnej liczby członków Zboru uprawnionych do głosowania. Przesunięcie pastora na stanowisko Pastora Pomocniczego bądź Pastora Seniora następuje zwykłą większością głosów przy

obecności co najmniej 51% ogólnej liczby członków Zboru uprawnionych do głosowania.

5. Pierwszy Pastor Zboru odpowiada za duszpasterstwo, nauczanie i kaznodziejstwo w Zborze. W szczególności podlegają mu nabożeństwa zborowe, jak również duszpasterski aspekt wszystkich służb zborowych. Pierwszy Pastor Zboru stoi na straży czystości doktrynalnej głoszonej w Zborze nauki. Przygotowuje wizję służby, rozwoju i charakteru Zboru oraz ściśle współpracując z Radą Zboru. Pierwszy Pastor Zboru przewodzi Zborowi jako jego pasterz i opiekun.

6. Raz w roku Pierwszy Pastor Zboru przedstawia Konferencji Zboru swoje sprawozdanie.

7. Pastorzy Pomocniczy podlegają w swych obowiązkach Pierwszemu Pastorowi Zboru. Pierwszy Pastor Zboru określa zakres ich obowiązków, czas pracy, terminy urlopów oraz wydaje polecenia służbowe.

8. Pastorem Seniorem może zostać Pastor po odbyciu wieloletniej służby w Kościele, który ze względu na stan zdrowia lub sytuację życiową nie jest w stanie pełnić funkcji pastorskiej w pełnym wymiarze. Pastor Senior współpracuje z Pierwszym Pastorem w dziedzinie duszpasterstwa, kaznodziejstwa i nauczania. Może wypełniać też konkretne zadania powierzone mu przez Radę Zboru.

 

Art. 16.

1. Duchowni Zboru, którzy są wspierani finansowo przez Zbór, chcąc podjąć dodatkową służbę lub pracę poza Zborem muszą uzyskać akceptację swojego przełożonego. W przypadku Pierwszego Pastora oraz Pastora Seniora wymagana jest akceptacja Rady Zboru.

2. Zakończenie służby duchownego Zboru następuje na skutek:

1) złożenia rezygnacji,

2) odwołania z pełnionej funkcji,

3) upływu okresu na jaki został powołany,

4) śmierci.

 

Rozdział V – Podopieczni Zboru

Art. 17.

1. Status podopiecznego Zboru jest szczególną formą uczestniczenia we wspólnocie Zboru w myśl art. 5 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego.

2. Status podopiecznego jest przewidziany dla osób, które spełniają następujące warunki:

1) są członkami baptystycznych (bądź ewangelicznych) zborów w miejscu swojego zamieszkania,

2) spełniają wymogi art. 9 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego,

3) przebywają czasowo w obszarze działania Zboru biorącego ich pod opiekę,

4) zamierzają służyć Zborowi w którym przebywają swoimi darami duchowymi oraz wspierać go finansowo,

5) są gotowi poddać się duszpasterskiej opiece i dyscyplinie Zboru.

3. Rada Zboru może ustalić dodatkowe warunki nabycia statusu podopiecznego Zboru.

4. Podopieczny Zboru nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego w Zborze.

 

 

Art. 18.

1. Status podopiecznego uzyskuje się w drodze uchwały Rady Zboru.

2. Osoba ubiegająca się o status podopiecznego składa wniosek do Rady Zboru wraz z listem rekomendacyjnym ze zboru macierzystego.

3. List rekomendacyjny powinien zawierać:

1) datę chrztu,

2) opinię zboru macierzystego,

3) dane kontaktowe duszpasterza lub przedstawiciela władz zboru macierzystego.

 

Art. 19.

1. Rada Zboru prowadzi Rejestr Podopiecznych pozostających we wspólnocie Zboru.

2. Podopieczny zostaje przedstawiony Zborowi w sposób zwyczajowo przyjęty dla nowych członków Zboru.

3. Rada Zboru informuje władze zboru macierzystego o decyzji przyjęcia podopiecznego do wspólnoty Zboru.

4. W przypadku przeniesienia do innego zboru lub powrotu do zboru macierzystego Rada Zboru wystawia podopiecznemu zaświadczenie wraz z opinią.

5. Rada Zboru informuje Zbór o wykreśleniu podopiecznego z Rejestru Podopiecznych.

 

Art. 20.

1. Wykreślenie podopiecznego z Rejestru Podopiecznych może nastąpić również:

1) z powodu nieuzasadnionej nieobecności w Zborze przez okres co najmniej 3 miesięcy,

2) ze względu na trwanie w grzechu, powodowanie rozłamów w Zborze lub wyznawanie doktryny niezgodnej z Wyznaniem Wiary Kościoła oraz braku upamiętania w tym względzie.

2. Od decyzji Rady Zboru w sprawie wykreślenia z Rejestru odwołanie nie przysługuje.

3. W przypadku dyscyplinarnego skreślenia podopiecznego z Rejestru Rada Zboru informuje o tym fakcie jego zbór macierzysty.

 

Rozdział VI – Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 21.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Ramowego Regulaminu Zborowego w zborach, w których służy tylko jeden pastor, staje się on z urzędu Pierwszym Pastorem Zboru.

Art. 22.

Przepisy niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym w uchwale Rady Kościoła