fbpx

Ramowy Regulamin Okręgowy

Na podstawie art. 27 ust. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej zwanego dalej „Kościołem”, Rada Kościoła uchwala Ramowy Regulamin Okręgowy zwany dalej „Regulaminem” w brzmieniu:

I. Kadencja organów Okręgu Kościoła

§ 1.

1. Kadencja organów Okręgu Kościoła zwanego dalej „Okręgiem” trwa od dwóch do czterech lat.

2. Początek kadencji liczy się od dnia otwarcia pierwszego posiedzenia Konferencji Okręgu nowej kadencji.

3. Rada Okręgu pełni swoje funkcje do chwili ukonstytuowania się Rady Okręgu następnej kadencji.

II. Przynależność Zboru do Okręgu

§ 2.

Okręg prowadzi wykaz należących do niego zborów.

§ 3.

Konferencja Okręgu wypowiada się o przynależności Zboru Kościoła do Okręgu w drodze uchwały.

III. Właściwość i postępowanie Konferencji Okręgu

§ 4.

Konferencja Okręgu Kościoła dalej zwana „Konferencją” jest właściwa do podejmowania decyzji określonych w art. 27 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz w szczególności do: tworzenia, przekształcania i znoszenia jednostek organizacyjnych Okręgu i nadawania im statutów.

§ 5.

1. Zawiadomienie o zwołaniu Konferencji Okręgu Rada Okręgu doręcza Radom Zborów należących do Okręgu na piśmie lub pocztą elektroniczną nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia Konferencji.

2. Zawiadomienie zawiera projekt porządku obrad Konferencji.

§ 6.

1. Konferencji Okręgu przewodniczy przewodniczący Rady Okręgu. Obrady Konferencji Okręgu są protokołowane.

2. Protokół obrad przyjmuje się nie później niż podczas obrad Konferencji następujących po obradach protokołowanych.

§ 7.

1. Konferencja Okręgu dokonuje wyboru swojego przedstawiciela w Radzie Kościoła.

2. Odwołanie przedstawiciela Okręgu w Radzie Kościoła może nastąpić na wniosek poparty przez co najmniej dwa Zbory Okręgu lub przez Radę Okręgu. Wniosek musi zawierać pisemne uzasadnienie.

3. Funkcję przedstawiciela w Radzie Kościoła można łączyć z funkcją Przewodniczącego Rady Okręgu.

4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Okręgu może nastąpić na wniosek poparty przez co najmniej dwa Zbory Okręgu. Wniosek musi zawierać pisemne uzasadnienie.

IV. Postępowanie w Radzie Okręgu

§ 8.

1. Rada Okręgu wybiera ze swojego składu Wiceprzewodniczącego Rady Okręgu. Wiceprzewodniczący Rady Okręgu przewodniczy pracom Rady Okręgu w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Okręgu.

2. Po ukonstytuowaniu się Rada Okręgu niezwłocznie przekazuje Radzie Kościoła informację o swoim składzie i obsadzie stanowisk w Radzie.

§ 9.

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Okręgu jej Przewodniczący doręcza członkom Rady na piśmie lub pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed datą posiedzenia.

2. Zawiadomienie zawiera projekt porządku posiedzenia Rady.

§ 10.

1. Nie później niż trzy miesiące przed końcem kadencji Rada Okręgu powiadamia Zbory przynależące do Okręgu o obowiązku wyboru delegatów do Konferencji Okręgu następnej kadencji.

2. Zbory zgłaszają Radzie Okręgu informację o wyborze delegatów na Konferencję Okręgu.

§ 11.

Rada Okręgu określa przedmiot, zakres i osoby odpowiedzialne za prowadzenie działalności gospodarczej Okręgu.

V. Przepis przejściowy

§ 12.

Nie później niż do 1 października 2007 r. Konferencje Okręgu wyłonione w trybie art. 26 ust. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego dokonają wyboru Rad Okręgów nowej kadencji.

VI. Przepis końcowy

§ 13.

Regulamin wchodzi w życie dnia 10 lipca 2007 roku.