Witamy na stronie | Przyjdź Królestwo Twoje w nas i przez nas

Ramowy Regulamin Zborowy

Na podstawie art. 16 ust. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej zwanego dalej „Kościołem”, Rada Kościoła uchwala Ramowy Regulamin Zborowy zwany dalej „Regulaminem” w brzmieniu:

I. Nabycie i ustanie członkostwa w Zborze

§ 1.

1. Członkostwo w Zborze nabywa się w drodze uchwały Konferencji Zboru podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Zboru.

2. W przypadku, gdy wniosek o członkostwo składa osoba będąca uprzednio członkiem innego Zboru Kościoła, nabycie członkostwa może nastąpić w drodze uchwały Rady Zboru na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Zbór, do którego wnioskodawca uprzednio należał.

§ 2.

Członkostwo w Zborze ustaje na skutek:

1) przeniesienia członkostwa do innego Zboru,

2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Radzie Zboru,

3) dyscyplinarnego wyłączenia dokonanego w drodze uchwały Konferencji Zboru,

4) śmierci.

§ 3.

1. Postępowanie dyscyplinarne względem członka Zboru wszczyna Rada Zboru i prowadzi go do czasu przedstawienia sprawy będącej jego przedmiotem Konferencji Zboru.

2. Rada Zboru może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Zboru w prawach członka na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w przypadku postępowania dyscyplinarnego oraz na jeden rok ze względu na inne okoliczności. Po zakończeniu okresu zawieszenia Rada Zboru przedstawia sprawę Konferencji Zboru.

3. Konferencja Zboru podejmuje uchwały w sprawie sposobu zakończenia postępowania dyscyplinarnego.

II. Właściwość, organizacja i przebieg Konferencji Zboru

§ 4.

Konferencja Zboru jest właściwa do podejmowania decyzji określonych w art. 16 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz w szczególności do:

1) tworzenia, przekształcania i znoszenia Placówek Zboru i agend Zboru,

2) powoływania komisji kontrolujących działalność finansową Zboru,

3) powierzania duchownym Kościoła obowiązków w Zborze,

4) wybierania delegatów do Konferencji Okręgu.

§ 5.

1. Zawiadomienie o zwołaniu Konferencji Zboru Rada Zboru przedstawia członkom Zboru w trybie zwyczajowo przyjętym najpóźniej na dwa tygodnie przed datą otwarcia obrad Konferencji. Zawiadomienie zawiera projekt porządku obrad Konferencji.

2. Osobom, których dotyczą wnioski personalne objęte porządkiem obrad zawiadomienie doręcza się na piśmie.

§ 6.

Jedna z dwóch obowiązkowych dorocznych Konferencji Zboru posiada charakter sprawozdawczy. Przedmiotem obrad jest przede wszystkim roczne pisemne sprawozdanie Rady Zboru, dyskusja nad nim i głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

§ 7.

1. Konferencji Zboru przewodniczy osoba wybrana przez Konferencję Zboru.

2. Obrady Konferencji Zboru są protokołowane. Protokół obrad przyjmuje się podczas obrad Konferencji następujących po obradach protokołowanych.

III. Właściwość Rady Zboru i tryb jej działania

§ 8.

Rada Zboru jest właściwa do podejmowania decyzji określonych w art. 19 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz w szczególności do:

1) decydowania o częstotliwości i sposobie sprawowania obrzędów kościelnych, w tym Chrztu i Wieczerzy Pańskiej,

2) powoływania i odwoływania przewodniczących Placówek Zboru,

3) ustalania wysokości uposażeń dla duchownych Zboru,

4) prowadzenia rejestru członków Zboru,

5) ustala zasady przyjmowania przez duchownego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w ramach wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego,

6) prowadzenia księgi małżeństw,

7) przechowywania dokumentacji Zboru.

§ 9.

1. Kadencja Rady Zboru trwa od dwóch do czterech lat.

2. Czas trwania kadencji Rady Zboru liczy się od dnia jej wyboru.

3. Nie później niż jeden miesiąc przed zakończeniem kadencji Rada Zboru zwołuje Konferencję Zboru w celu wyborów Rady Zboru nowej kadencji.

4. Rada Zboru nowej kadencji obejmuje obowiązki niezwłocznie po upływie poprzedniej kadencji.

§ 10.

1. Posiedzenia Rady Zboru odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale.

2. Posiedzenia Rady Zboru są protokołowane.

IV. Placówki Zboru

§ 11.

1. Zbór może tworzyć, przekształcać i znosić Placówki wg przyjętej przez siebie procedury.

2. Zbór nadaje regulamin określający zasady funkcjonowania placówki oraz współpracy ze zborem macierzystym.

§ 12.

Rada Placówki składa się z co najmniej 2 osób, w tym Przewodniczącego Placówki.

V. Duchowni Zboru

§ 13.

Duchownymi Zboru są duchowni Kościoła, którym Zbór powierzył obowiązki w Zborze.

§ 14.

Konferencja Zboru wybiera pierwszego pastora zboru. Pozostałych pastorów Konferencja Zboru powołuje i odwołuje na wniosek pierwszego pastora.

§ 15.

Pracowników zboru nie będących duchownymi zboru zatrudnia Rada Zboru.

VI. Przepis końcowy

§ 16.

Regulamin wchodzi w życie dnia 10 lipca 2007 roku.