Uwaga To tymczasowa wersja strony Baptysci.PL. Wkrótce premiera serwisu w pełnej odsłonie. Przepraszamy za niedogodności.

Uchwały Krajowej Konferencji Kościoła w kadencji 2013-2017

1.  Uchwała Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2016 r. - Stanowisko Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nauczania przez kobiety podczas nabożeństw.


Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami, Krajowa Konferencja Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej uchwala, co następuje:

Art. 1.

  1. Rozstrzyga się sprawę nauczania przez kobiety podczas nabożeństw.
  2. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, wyraża Stanowisko Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nauczania przez kobiety podczas nabożeństw, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z niem podjęcia.

Załącznik

do uchwały Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2016 r. - Stanowisko Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nauczania przez kobiety podczas nabożeństw

Stanowisko Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nauczania przez kobiety podczas nabożeństw

Poddając się zasadom Pisma Świętego obowiązującym wszystkich wierzących w Kościele, stwierdzamy, że:

  1. Odpowiedzialność mężczyzn za duchowe przywództwo w Kościele jest zgodna z zamysłem Głowy Kościoła - Pana Jezusa Chrystusa (1 Tym. 3,1-7; Tyt. 1,5-9) i słusznie wyrażona w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 48 ust. 2).
  2. Chrystus daje zarówno kobietom jak i mężczyznom różnorodne dary duchowe, które powinny być używane dla budowania Kościoła (1 Kor. 12,4-7, 11; Rzym. 12,4-6; Efez. 4,7; 1 P 4,10).
  3. Kobiety nie powinny przejmować przywódczej roli przeznaczonej dla mężczyzn w Kościele, w tym pełnić roli nauczyciela całego Zboru (1 Tym. 2,11-15; Tyt. 2,4-5).

W Chrystusie odnajdujemy równość kobiet i mężczyzn w ich godności oraz różnorodność w ich powołaniach i zadaniach (Rdz. 1,27; 1 Kor. 11,11-12; Gal. 3,28).

 

2. Uchwała Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2016 r. - o powołaniu Komisji Prawnej

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami, Krajowa Konferencja Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "Krajową Konferencją Kościoła", uchwala, co następuje:

Art. 1.

  1. Krajowa Konferencja Kościoła zobowiązuje Rade Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej "Radą Kościoła", do powołania w terminie do dnia 30 września 2016 r. Komisji Prawnej, zwanej dalej "Komisja", której zadaniem będzie przeprowadzenie audytu Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami, oraz regulaminu Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami, w szczególności w zakresie:

1) poprawności i spójności przepisów;

2) istnienia procedur odwoławczych od uchwał organów Kościoła Chrześcijan Baptystów Rzeczypospolitej Polskiej - Kościoła jako całości, zwanego dalej "Kościołem jako całością";

3) spraw majątkowych.

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, Rada Kościoła uchwala Regulamin Komisji.

Art. 2.

  1. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Okręgów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Okręgami Kościoła", powołani przez Rady Okręgów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej - po jednym przedstawicielu z każdego Okręgu Kościoła.
  2. Koszty udziału przedstawicieli Okręgów Kościoła w pracach Komisji ponoszą właściwe Okręgi Kościoła.

Art. 3.

  1. Zobowiązuje się Radę Kościoła do wniesienia pod obrady Krajowej Konferencji Kościoła projektów uchwał Krajowej Konferencji Kościoła sformułowanych na podstawie wniosków przedłożonych przez Komisję.
  2. Projekty, o których mowa w ust. 1, wnosi się każdorazowo pod najbliższe obrady Krajowej Konferencji Kościoła następujące po przedłożeniu przez Komisję wniosków, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 4 Regulaminu Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami.

Art. 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.