Uwaga To tymczasowa wersja strony Baptysci.PL. Wkrótce premiera serwisu w pełnej odsłonie. Przepraszamy za niedogodności.

Zarys dziejów baptyzmu w Polsce (1858-2008)


Baptyzm w Polsce[1] ma już swoją 150-letnią historię i jako nowy ruch religijny pojawił się na ziemiach polskich w okresie zaborów, kiedy Polska nie istniała na mapach Europy przez 123 lata. Mówiąc zaś o genezie tego ruchu należy wskazać na wcześniejszą działalność ośrodka baptystycznego w Hamburgu w Niemczech, którego działalność misyjna, kierowana przez Johanna Gerharda Onckena, obejmowała również tereny Prus. Powstałe na terenie Królestwa Pruskiego w połowie XIX w. zbory oraz działania misyjne samego Onckena zaczęły wkrótce oddziaływać na ludność niemieckojęzyczną, która zamieszkiwała tereny zaboru rosyjskiego.

Początki polskiego baptyzmu na terenie byłego Królestwa Kongresowego łączą się nierozerwalnie z osobą wiejskiego nauczyciela, luteranina Gotfryda Fryderyka Alfa (1831-1898)[ 2], który mieszkał we wsi Adamów koło Pułtuska. Pod wpływem osobistej lektury Biblii przeżył duchowe odrodzenie i dzięki wsparciu misjonarzy baptystycznych z Prus Wschodnich został wraz z grupą innych wierzących ochrzczony według porządku biblijnego dnia 28 listopada 1858 roku. Ten dzień przyjmuje się jako początek baptyzmu na rdzennych ziemiach polskich oraz datę powstania zboru baptystycznego w Adamowie (pierwszego w zaborze rosyjskim).